കയറിന്റെ പ്രകൃതിദത്തമായ സവിശേഷതയെ മുൻനിർത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കയർ ഉല്പന്നമാണ് കയർ ടൈൽസ്. നവീനമായി രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്പന്നം തറകൾ ടൈൽ വിന്യസിച്ചതുപോലെയുള്ള കാഴ്ച നൽകുന്നു.