വിവരാവകാശ നിയമം 2005 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് കയര്‍ വികസന വകുപ്പിനെ സംബന്ധിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനായി താഴെപറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നമ്പര്‍ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പലറ്റ്
അതോറിറ്റി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍
1 ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കയര്‍ ഡവലപ്പ്മെന്റ്, കയര്‍ ഭവന്‍ ‍, നന്ദാവനം, വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം ഡോ. ജോസിത്ത് കുര്യന്‍
അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍
ശ്രീമതി. വി. ഉഷാകുമാരി
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്
ശ്രീ. എസ്. ജയകുമാര്‍
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
2 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ ‍)
മാസ്സ് ടവര്‍ ‍, ആറ്റിങ്ങല്‍ പി.ഒ
ചിറയിന്‍കീഴ് - 695101
ഫോ. 0470-2626581
ശ്രീ. പി. സുനില്‍
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീമതി സി. മോളി
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി. എസ്. ജലജകുമാരി അമ്മ
സീനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
3 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ )
കൊല്ലം സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
കൊല്ലം പി.ഒ, 691 013
ഫോ. 0474-2793412
ശ്രീ. കെ.വി. ശരത്ചന്ദ്രന്‍
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. കെ. രാജന്‍ പിള്ള
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീ. എല്‍ ‍. വിനോദ്
സീനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
4 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
കായംകുളം പി.ഒ
കായംകുളം 686141
ഫോ. 0479-2442469
ശ്രീ. സി.എസ്. സുരേഷ് ബാബു
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍  ‍)
ശ്രീ ആര്‍. രാധാകൃഷ്ണപിള്ള
അസസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീ. പി.കെ. മോഹന്‍ദാസ്
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
5 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
സി.സി.എന്‍‍ .ബി. റോഡ്
ആലപ്പുഴ പിഒ - 688001
ഫോ. 0477-2245268
ശ്രീ. ടി.സി. രംഗനാഥന്‍
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍‌ (കയര്‍)
ശ്രീ. എ. മോഹന്‍ദാസ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി. വി.എ. തങ്കമണി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
6 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
വൈക്കം പി.ഒ,
വൈക്കം - 686141
ഫോ. 04829-231371
ശ്രീമതി എസ്. ശുഭ
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍)
ശ്രീ. ടി.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍
സീനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍,
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ഐ/സി)
ശ്രീമതി പി.സി. സുധ
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
7 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
മുന്‍സിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്
നോര്‍ത്ത് പാറവൂര്‍ പി.ഒ
പിന്‍ 683513
ഫോ. 0484-2442533
ശ്രീമതി. എസ്. പത്മകുമാരി
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍  ‍)
ശ്രീ. എം.സി. ശശിധരന്‍
അസി. രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി. കെ.എന്‍ ‍. ഷൈലജ ബീവി
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
8 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍ ‍)
തൃശ്ശൂര്‍ പി.ഒ,
തൃശൂര്‍ 689001
ഫോ. 0487-2423047
ശ്രീ. എം. അബ്ദുള്‍ അനീസ്
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍‍ )
ശ്രീ. എം. അബ്ദുള്‍ അനീസ്
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീമതി. പി.വി. സുനിത
യു.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക്
9 പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍‍ )
മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
പൊന്നാനി പി.ഒ. 679583
ഫോ. 0494-2666029
ശ്രീ. എം.ടി. അജയകുമാര്‍
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. കെ.പി. സതീശന്‍
സീനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ഐ/സി)
ശ്രീ. മുഹമ്മദ് കബീര്‍
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
10 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
നടക്കാവ് പി.ഒ, കോഴിക്കോട്
ഫോ. 0495-2768460
ശ്രീമതി. കെ. സുഭാഷിണി
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. കെ.പി. രാജന്‍
സീനിയര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ഐ/സി)
ശ്രീമതി. സി.കെ. രാധ
സീനിയര്‍  കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍
11 പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍‍ )
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി.ഒ
കണ്ണൂര്‍ 670002
ഫോ. 0497-2705034
ശ്രീ. എം. സോമശേഖരന്‍
പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ (കയര്‍ ‍)
ശ്രീ. പി.കെ. പവിത്രന്‍
അസി. രജിസ്ട്രാര്‍
ശ്രീ. ടി. ശിവദാസന്‍
സീനിയര്‍  കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ് പെക്ടര്‍