1. കാഴ്ച്ചപ്പാട്:

കയര്‍ വ്യവസായത്തിന്റെ ആസൂത്രിത വികസനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ കയര്‍ മേഖലയില്‍ പുരോഗമനപരമായ സാമ്പത്തിക വികസനവും സുസ്ഥിരമായ തൊഴിലവസരങ്ങളും.

  1. ദൗത്യം:

സംസ്ഥാനത്ത് കയര്‍ മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സഹായകമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നതാണ് കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ദൗത്യം.

  1. ഞങ്ങള്‍ ആരാണ്:

കയര്‍ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ എല്ലാ നയ തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജന്‍സിയാണ് കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്. ചിറയിന്‍കീഴ്, കൊല്ലം, കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, വൈക്കം, നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍, തൃശൂര്‍, പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 10 കയര്‍ പ്രോജക്ട് ഓഫീസുകളുടെ കണ്‍ട്രോളിംഗ് ഓഫീസാണ് കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്.

  1. ഞങ്ങള്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്:

ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ദൗത്യം കൈവരിക്കാന്‍  നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

1.  സംസ്ഥാനത്ത് സംരംഭകത്വ സാധ്യതകള്‍ കണ്ടെത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2.  സുസ്ഥിര വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

3.  കയര്‍ വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിവിധ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക പ്രവത്തനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

4.  ഈ മേഖലയില്‍ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗത കയര്‍ വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുംസൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക.

5.  സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കയര്‍ വ്യവസായത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയെ സഹായിക്കുകയും, പുറപ്പെടുവിച്ച ജി.ഒ.കള്‍ അനുസരിച്ച് സ്വയം സഹായ സംഘത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

6.  കയര്‍ മേഖലയിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെയും രൂപീകരണവും രജിസ്ട്രേഷനും കെ.സി.എസ്. ആക്ട് &റൂള്‍സ് വ്യവസ്ഥകള്‍ അനുസരിച്ച് കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ചുമതലകളും നിര്‍വഹിക്കുകയും ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

7.  വായ്പകള്‍, സബ്‌സിഡികള്‍, സാങ്കേതിക, വിപണന സഹായം തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപത്തില്‍ നിക്ഷേപ സഹായം നല്‍കുന്നു.

8.  കയര്‍ മേഖലയില്‍ വ്യാവസായിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിശീലനവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്‍കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുക.

9.  മത്സരക്ഷമത, ഗുണമേന്മ, കാര്യക്ഷമത, ചെലവ് കുറയ്ക്കല്‍ എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കയര്‍ മേഖലയില്‍ ക്ലസ്റ്റര്‍ വികസന പരിപാടികള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുക.

10.കയര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ക്ഷേമ നടപടികള്‍ നല്‍കുന്നു.

11.സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് - കേരള കയര്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍, ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, കയര്‍ഫെഡ് എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ സഹായവും പിന്തുണയും നല്‍കുന്നു.

12.കെ സി എസ് ആക്ട് &റൂള്‍സ് വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം പൊതുജനങ്ങളും കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മോണിറ്ററി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലെ വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

5.ഞങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്:

ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഗുണനിലവാരമുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ സേവനം നല്‍കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത:-

a) കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെയും രജിസ്ട്രേഷന്‍:   സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം രജിസ്ട്രേഷന്‍ നല്‍കും.

b)   കയര്‍ സ്പിന്നിംഗ് / കേളിംഗ് / ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റ്, പിത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍:  അപാകതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ ലഭിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നല്‍കും.

c) ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 50% നിക്ഷേപ സബ്‌സിഡി:   ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 50% സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുകയും സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്കും മറ്റ് ക്ലിയറന്‍സുകള്‍ക്കും വിധേയമായി പ്രോജക്ട് ഓഫീസുകള്‍ വഴി ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

d)  പിത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 30% നിക്ഷേപ   സബ്‌സിഡി:ഗവണ്‍മെന്റില്‍ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിന്റെയും മറ്റ് അനുമതികളുടെയും ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി, പ്രോജക്ട് ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ പിത്ത് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 30% നിക്ഷേപ സബ്‌സിഡി അനുവദിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

e)  പുനരുജ്ജീവന പരിപാടി:         ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും തീരുമാനത്തിനായി കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് മീറ്റിംഗ് തീയതി മുതല്‍ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളില്‍ ചെയര്‍മാന് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയര്‍മാന്‍ അംഗീകാരം നല്‍കിയ തീയതി മുതല്‍ 3 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ബജറ്റ് പ്രൊവിഷന്‍ പ്രകാരം ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമാണ് ഫണ്ട് റിലീസ്.

f) വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ്:      കയര്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍, അപെക്‌സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സി-ഡോക്ട്, കേരള കയര്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഏജന്‍സികളുടെ ഗ്രാന്റ് അപേക്ഷ, പിഴവില്ലാത്ത അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം പരിഗണിക്കും. ഗവണ്‍മെന്റ് അനുമതിക്കായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുക/ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കുക.

g) മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിസിറ്റി, പ്രചരണം, വ്യാപാര പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍,       ഷോ റൂമുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം:  മാര്‍ക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിസിറ്റി പ്രചരണം, വ്യാപാര പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സഹായം,  ഷോറൂമുകള്‍ സജ്ജീകരിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ ലഭിച്ച തീയതി മുതല്‍ 15 ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍മാര്‍ മുഖേന ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

h) മാര്‍ക്കറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് അസിസ്റ്റന്‍സ് (MDA)/പ്രൊഡക്ഷന്‍      മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഇന്‍സെന്റീവ് (PMI):  എം‌ഡി‌എ/പി‌എം‌ഐ ക്കുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഡയറക്‌ട്രേറ്റില്‍ ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 2 ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളില്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും അനുമതി നല്‍കുകയും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്‌ട് ഓഫീസര്‍മാര്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

i) സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍/    സ്വകാര്യ സംരംഭകര്‍ക്കുള്ള മാര്‍ജിന്‍ മണി ലോണ്‍:   ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍മാര്‍ (കയര്‍) മുഖേന ഡയറക്‌ട്രേറ്റില്‍ ന്യൂനതയില്ലാത്ത അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം മാര്‍ജിന്‍ മണി ലോണ്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

j) കയര്‍ ജിയോ - ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ് വികസന പരിപാടി:      എം ഡി എ യ്ക്കുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകള്‍ക്കും ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍മാര്‍ (കയര്‍) മുഖേന ഡയറക്‌ട്രേറ്റില്‍ ന്യൂനതകളില്ലാത്ത അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. കയര്‍ ഭൂവസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പൈലറ്റ് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം കയര്‍ ഭൂവസ്ത്ര സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല്‍ പരിഗണിക്കും.മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു:

i) നീതിയും നിഷ്പക്ഷവും ആയിരിക്കുക

ii) സത്യസന്ധനും ധാര്‍മ്മികവും പ്രൊഫഷണലുമായിരിക്കുക

iii) സഹായകരവും മര്യാദയും പരിഗണനയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക

iv) ശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകv) നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് കേള്‍ക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റ്, www.coir.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് മാസികയായ വ്യവസായകേരളം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രിന്റ്, ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ·

ഞങ്ങളുടെ സേവന നിലവാരങ്ങള്‍:എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍. കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തുന്ന വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൃത്യ സമയത്ത്  സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം അതാത് മേഖലകളില്‍ അളക്കാവുന്നതാണ് .·

നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും:നിങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള സേവനം നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്i)  എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും കൃത്യവും പൂര്‍ണ്ണവുമായ       വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുക.ii) അഭ്യര്‍ത്ഥനകളോട് പ്രതികരിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ     ക്കുറിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് നല്‍കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ സമയം  അനുവദിക്കുക. ·

ഞങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഫീഡ് ബാക്ക് നല്‍കും:  ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ പൗരന്മാരില്‍ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പരാതികളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ചും വിവിധ കയര്‍ പ്രോജക്ട് ഓഫീസുകള്‍ നല്‍കുന്ന സേവനത്തെക്കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും പരാതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്ക് നല്‍കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടര്‍, കയര്‍ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്, നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം-33 എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാം. ·

ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം പരിശോധിക്കുന്നു:ഞങ്ങള്‍ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ ഈ ചാര്‍ട്ടറില്‍ ഞങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തും. സേവന വിതരണത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ ചാര്‍ട്ടറിലെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യും. ചാര്‍ട്ടറിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.coir.kerala.gov.in ല്‍ ലഭ്യമാണ്.   ·

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം: കയര്‍ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും കയര്‍ പ്രോജക്ട് ഓഫീസുകളുടെയും വിലാസം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ     നം. ഓഫീസിന്റെ പേര്,   മേല്‍വിലാസം ഫോണ്‍  നമ്പര്‍
1. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

ചിറയിന്‍കീഴ്

മാസ് ടവര്‍

ആറ്റിങ്ങല്‍ 695101

 

0470-2626581 (ഓഫീസ്)

 

2. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

കൊല്ലം

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

കൊല്ലം 691013

 

0474- 2793412 (ഓഫീസ്)

 

3. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

കായംകുളം

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

കായംകുളം 690502

 

0479- 2442469 (ഓഫീസ്)

 

4. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

സി സി എന്‍ ബി റോഡ്

ആലപ്പുഴ 688001

 

0477-2245268 (ഓഫീസ്)

 

5. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

എസ് എം എസ് എന്‍ എച്ച് എസ് എസ്
നു  സമീപം

വൈക്കം 686141

04829- 231371 (ഓഫീസ്)

 

6. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

മുനിസിപ്പല്‍ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്

വടക്കന്‍ പറവൂര്‍ 683 513

0484- 2442533 (ഓഫീസ്)

 

7. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

ന്യൂ ജയ്ഹിന്ദ് മാര്‍ക്കറ്റ് ബില്‍ഡിംഗ്

എം. ഒ. റോഡ്

തൃശ്ശൂര്‍ 689 001

0487-2423047 (ഓഫീസ്)

 

8. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

പൊന്നാനി 679 583

0494-2666029 (ഓഫീസ്)

 

9. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

ഗാന്ധി റോഡ്

വെള്ളയില്‍

കോഴിക്കോട്

0495-2768460 (ഓഫീസ്)

 

10. പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് (കയര്‍)

സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍

കണ്ണൂര്‍ 670002

 

0497- 2705034 (ഓഫീസ്)

 

 

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
കയര്‍ഭവന്‍,
പാളയം,
നന്ദാവനം,
തിരുവനന്തപുരം-695033
0471-2322046, 0471 -2322287
coirdirectorate@gmail.com