തൊണ്ടുസംഭരണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ

ചകിരി നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന എല്ലാ മില്ലുകൾക്കും തൊണ്ടുസംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യമേഖല ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൺസോർഷ്യങ്ങൾക്കുമാണ് ഇതിന് അർഹത. സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന […]

കയർ മേഖലയിലെ സംരംഭകർക്കുള്ള മാർജിൻ മണി വായ്പ

കയർ ഉത്പന്ന നിർമ്മാണമേഖലയിലേക്ക് സംരംഭകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മാർജിൻ മണി വായ്പ നൽകുന്നത്. ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് നിലവിലുള്ളവ നവീകരിക്കാനും വിപുലപ്പെടുത്താനും സഹായം നൽകും. നിലവിൽ നല്ല രീതിയിൽ […]

യന്ത്രവത്കൃത ഡീഫൈബറിംഗ് മില്ലുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക നിക്ഷേപക ധനസഹായ നിധി

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ യന്ത്രവത്കൃതമാക്കുന്നതിന് ആകെ ചിലവിന്റെ 50 ശതമാനമോ 5 ലക്ഷമോ, ഏതാണ് ചെറുത് എന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള സഹായം അനുവദിക്കും. മേഖലയിൽ നില നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കണക്കിലെടുത്ത് […]

ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ

പുതിയ ഡീഫൈബറിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും ചകിരിച്ചോറിൽ നിന്നും ജൈവവളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു. ആകെ ചിലവാകുന്ന തുകയുടെ 75 ശതമാനമോ […]

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്

ക്രമ സംഖ്യ സൊസൈറ്റി തരം സൊസൈറ്റിയുടെ എണ്ണം (31.03.2016 വരെ) സൊസൈറ്റിയുടെ എണ്ണം (31.03.2017 വരെ) 1. പ്രൈമറി കയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ (യാൺ സെക്ടർ) പ്രവർത്തിക്കുന്നവ […]

സബ് ഓഫീസുകൾ

ചിറയിൻകീഴ് പ്രോജക്ട് ചിറയിൻകീഴ് പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ 1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ , നെയ്യാറ്റിൻകര  സർക്കിൾ  പാച്ചല്ലൂർ  പി .ഒ. , തിരുവനന്തപുരം , […]

കയർ കോപ്പറേറ്റീവുകൾ

ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ കൊല്ലം നോർത്ത് പറവൂർ തൃശ്ശൂർ ചിറയിൻകീഴ് കായംകുളം കോഴിക്കോട് പൊന്നാനി വൈക്കം

കയർ ചവുട്ടികൾ

കെട്ടിടങ്ങളുടെ തറകൾ, ഗോവണികൾ, ഇടനാഴികൾ, മച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കയർ ചവിട്ടികൾ. റബർ ചേർന്നതും ചേർക്കാത്തതുമായ  കയറ്റുപായകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ […]

കയർ പരവതാനികൾ

കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്ന പ്രധാന കയർ ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഇവ. വിവിധ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും തയ്യാറാക്കുന്ന പരവതാനികളിൽ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്ത് വിപണിയിലിറക്കുന്നു. മെടഞ്ഞതും തൊങ്ങലുകൾ പിടിപ്പിച്ചതും […]

കയർ തടുക്കുകൾ

അകത്തളങ്ങളുടെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവയാണ് കയർ തടുക്കുകൾ. ഒട്ടനവധി ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഡിസൈനിലും ഇവ ലഭ്യമാണ്. വീടിന്റെ മുറികൾ, ഹോട്ടൽ മുറികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ […]