ചിറയിൻകീഴ് പ്രോജക്ട്

ചിറയിൻകീഴ് പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
നെയ്യാറ്റിൻകര  സർക്കിൾ 
പാച്ചല്ലൂർ  പി .ഒ. ,
തിരുവനന്തപുരം ,
പിൻ: 695027
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കണിയാപുരം  സർക്കിൾ ,
കണിയാപുരം  പി .ഒ .,
തിരുവനന്തപുരം ,
പിൻ  695303

3
കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ചിറയിൻകീഴ്  സർക്കിൾ ,
ചിറയിൻകീഴ് ,
പിൻ  695304
4 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കടയ്ക്കാവൂർ  സർക്കിൾ ,
കടയ്ക്കാവൂർ  പി .ഒ .,
പിൻ 695306
5 കയർ ഇൻസ്‌പെക്ടർ,
വർക്കല  സർക്കിൾ ,
വർക്കല  പി .ഒ .,
പിൻ  695141
കൊല്ലം പ്രൊജക്റ്റ്

കൊല്ലം പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കൊല്ലം സർക്കിൾ ,
കയർഫെഡ് റീജിയണൽ ഓഫീസ് ,
തേവള്ളി  പി.ഒ.,
കൊല്ലം,
പിൻ  691009
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കുണ്ടറ  സർക്കിൾ ,
ചെമ്മക്കാട്  പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  691603
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
പന്മന  സർക്കിൾ ,
വടക്കുംതല  ഈസ്റ്റ് ,
വടക്കുംതല  പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ 690536
4 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
പറവൂർ  സർക്കിൾ ,
പറവൂർ  (S) പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  691301
5 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കരുനാഗപ്പള്ളി  സർക്കിൾ ,
മിനി  സിവിൽ  സ്റ്റേഷൻ ,
കരുനാഗപ്പള്ളി  പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  690518
6 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
അടൂർ  സർക്കിൾ ,
മൺട്രോത്തുരുത്ത് പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  691502
7 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
പെരിനാട്  സർക്കിൾ ,
പെരിനാട്  പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  691601
8 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ചവറ  സർക്കിൾ ,
കൊറ്റൻകുളങ്ങര,
തട്ടാശ്ശേരി ,
ചവറ.പി .ഒ .,
കൊല്ലം ,
പിൻ  691583
ആലപ്പുഴ പ്രൊജക്റ്റ്

ആലപ്പുഴ പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
പൂച്ചക്കൽ സർക്കിൾ 
പൂച്ചക്കൽ  പി .ഒ .,
ആലപ്പുഴ .
പിൻ  688526
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ആലപ്പുഴ  നോർത്ത്  സർക്കിൾ ,
ആലപ്പുഴ ,
പിൻ  688001
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ആലപ്പുഴ  സൗത്ത്  സർക്കിൾ ,
ആലപ്പുഴ ,
പിൻ  688001


4
കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
തുറവൂർ  സർക്കിൾ ,
തുറവൂർ  പി .ഒ .,
ആലപ്പുഴ ,
പിൻ  688532
5 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ചേർത്തല  സർക്കിൾ ,
ചേർത്തല  പി .ഒ .,
ആലപ്പുഴ ,
പിൻ  688524
നോർത്ത് പറവൂർ പ്രൊജക്റ്റ്

നോർത്ത് പറവൂർ പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
മട്ടാഞ്ചേരി  സർക്കിൾ ,
പള്ളുരുത്തി  പി .ഒ .,
കൊച്ചി ,
പിൻ  682006
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ഞാറക്കൽ  സർക്കിൾ ,
ഞാറക്കൽ  പി .ഒ .,
വൈപ്പിൻ ,
പിൻ  682505
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
നോർത്ത്  പറവൂർ  സർക്കിൾ ,
നോർത്ത്  പറവൂർ  പി .ഒ .,
എറണാകുളം ,
പിൻ  683513
4 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
എറണാകുളം  സർക്കിൾ ,
പൊന്നുരുന്നി ,
വൈറ്റില പി . ഒ .,
കൊച്ചി ,
പിൻ 682019
പൊന്നാനി പ്രൊജക്റ്റ്

പൊന്നാനി പ്രോജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
പൊന്നാനി  സർക്കിൾ ,
പൊന്നാനി  പി .ഒ .,
മലപ്പുറം , പിൻ  679577
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
തിരുർ സർക്കിൾ , തിരുർ  പി .ഒ .,
മലപ്പുറം ,
പിൻ 676501
കണ്ണൂർ പ്രൊജക്റ്റ്

കണ്ണൂർ പ്രോജെക്റ്റിനു കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കാഞ്ഞങ്ങാട്  സർക്കിൾ ,
ഹോസ്ദുർഗ് ,
കാഞ്ഞങ്ങാട് ,
പിൻ  670315
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കണ്ണൂർ  സർക്കിൾ ,
താന പി .ഒ .,
കണ്ണൂർ ,
പിൻ  670012
കായംകുളം പ്രൊജക്റ്റ്

കായംകുളം പ്രോജെക്റ്റിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
മുതുകുളം  സർക്കിൾ ,
കയർ  പ്രൊജക്റ്റ്  ഓഫീസ് ,
കായംകുളം ,
പിൻ  690502
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കായംകുളം  സർക്കിൾ ,
കയർ  പ്രൊജക്റ്റ്  ഓഫീസ് ,
കായംകുളം ,
പിൻ  690502
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കാർത്തികപ്പള്ളി  സൗത്ത്  സർക്കിൾ ,
പഞ്ചായത്ത്  ഷോപ്പിംഗ്  കോംപ്ലക്സ് ,
കാർത്തികപ്പള്ളി  പി .ഒ .,
പിൻ  690516


4
കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കാർത്തികപ്പള്ളി  നോർത്ത്  സർക്കിൾ ,
പഞ്ചായത്ത്  ഷോപ്പിംഗ്  കോംപ്ലക്സ് ,
കാർത്തികപ്പള്ളി  പി .ഒ .,
പിൻ  690516
5 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ഹരിപ്പാട്  സർക്കിൾ ,
എൻ.എസ്.എസ് . യൂണിയൻ  ബിൽഡിംഗ് ,
ഹരിപ്പാട്  പി .ഒ .,
പിൻ  690514
വൈക്കം പ്രൊജക്റ്റ്

വൈക്കം പ്രൊജക്ടിന് കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
വൈക്കം  നോർത്ത്  സർക്കിൾ ,
വൈക്കം  പി .ഒ.,
പിൻ 686141
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
വൈക്കം  സൗത്ത്  സർക്കിൾ ,
വൈക്കം  പി .ഒ .,
പിൻ  686141
തൃശൂർ പ്രൊജക്റ്റ്

തൃശൂർ പ്രോജെക്റ്റിനു കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
നാട്ടിക  സർക്കിൾ ,
എടമുട്ടം പി .ഒ .,
തൃശൂർ ,
പിൻ  680568
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
തൃശൂർ  സർക്കിൾ ,
ചേറ്റുപുഴ  പി .ഒ .,
തൃശൂർ ,
പിൻ  680621
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ചാവക്കാട്  സർക്കിൾ 
ചാവക്കാട്  പി .ഒ .,
തൃശൂർ ,
പിൻ  680506
4 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കൊടുങ്ങല്ലൂർ  സർക്കിൾ ,
കൊടുങ്ങല്ലൂർ  പി .ഒ .,
തൃശൂർ ,
പിൻ 680664
കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്റ്റ്

കോഴിക്കോട് പ്രോജെക്റ്റിനു കീഴിലുള്ള കയർ സർക്കിൾ ഓഫീസുകൾ

1 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
ചേവായൂർ  സർക്കിൾ ,
ചേവായൂർ  പി .ഒ .,
കോഴിക്കോട് ,
പിൻ  673017
2 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കോഴിക്കോട്  നോർത്ത്  സർക്കിൾ ,
ഗാന്ധി  റോഡ് ,
കോഴിക്കോട് ,
പിൻ  673011
3 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കൊയിലാണ്ടി സർക്കിൾ ,
ചിത്ര  ടാക്കീസിന് സമീപം ,
കൊയിലാണ്ടി  പി .ഒ .,
പിൻ  673305
4 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
കോഴിക്കോട്  സൗത്ത്  സർക്കിൾ ,
ഗാന്ധി  റോഡ് ,
കോഴിക്കോട് ,
പിൻ  673011
5 കയർ  ഇൻസ്‌പെക്ടർ ,
വടകര  സർക്കിൾ ,
മിനി  സിവിൽ  സ്റ്റേഷൻ ,
വടകര ,
കോഴിക്കോട് ,
പിൻ  673101