പ്രകൃതിദത്തമായ ഉത്പ്പന്നങ്ങളായ കയറിന്റെയും റബറിന്റെയും മിശ്രിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉത്പന്നമാണ് റബ്ബറൈസ്ഡ് കയർ. കൃത്യമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് മെത്തകൾ, തലയിണകൾ, കുഷ്യനുകൾ, ചവുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവയും ഉത്പ്പന്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു.