മുറികളുടെ കാഴ്ചഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്  ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കയറുല്പന്നമാണ് കാർപെറ്റുകൾ. മൗർസോക്‌സ്, കർനാട്ടിക് പൈൽ കാർപ്പെറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാർപെറ്റുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.